Uvoz iz Kine
[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Pri kupovini robe iz Kine jedna od stavki konačne cene koštanja proizvoda je i transport robe. Pored pronalaženja robe nudimo Vam i usluge transporta robe.

Pošto se nalazimo u Kini, u mogućnosti smo da vam dostavimo robu širom sveta, od Australije do Kanade po u datom trenutku najpovoljnijim cenama, brodom ili avionom, prema vašem zahtevu. Imamo saradnju sa svim velikim svetskim brodarima i neprestano smo u kontaktu sa njima i njihovim cenama.

Cena transporta robe iz Kine varira u toku godine, pogotovo kada je u pitanju kontejnerski transport. Kada tražite cenu slanja kontejnera od brodara, uvek je dobijete sa nekim rokom važenja na svakih mesec dana a nekad je koriguju i na 1/2 meseca. Razlika u ceni slanja kontejnera zavisno od potražnje i od meseca do meseca može varirati i za 1000$ pa i više.

Ukoliko su vam potrebne usluge transporta robe avionom ili brodom molimo vas da nas kontaktirajte putem email-a.
Na stranicama našeg bloga možete pronaći tekstove sa cenama i promenama cene transporta u toku godine.

Ako se odlučite da sami transportujete robu uz uslugu kineskih firmi-prodavaca posebno obratite pažnju na stavku slanja, pošto može da se desi da vas onog trenutka kada roba dođe u neku od pomorskih luka na Jadranu, dobijete račun da platite lokalne lučke troškove u luci iskrcaja koje kineski dobavljači često svesno i sa namerom, ne iskazuju u svojim ponudama. Tad nema nazad. Ti troškovi nisu mali i mogu da sruše vašu zamisao o jeftinoj kupovini.

Te troškove ste dužni da izmirite kako bi vam isporučili robu do vaše destinacije. Generalno, nemojte nikada prihvatati ponude kineskih dobavljača koje uključuju zbirni kontejnerski transport, bolje je da to prepustite nekome ko se time bavi.


Osnove o transportu robe.

MEĐUNARODNA PRAVILA ZA TUMAČENJE TRGOVINSKIH TERMINA

Pojam Incoterms-a

Razlike u trgovačkoj praksi, tumačenjima i običajima u različitim zemljama dovele su do potrebe da se definišu međunarodna pravila tumačenja termina koji se najčešće upotrebljavaju u spoljnoj trgovini. Međunarodna trgovinska komora (ICC) je u Parizu 1936. godine izdala prvu verziju međunarodnih pravila za tumačenje trgovinskih termina, pod nazivom Incoterms(International commercial terms). Oni predstavljaju skup međunarodnih pravila za tumačenje termina koji se najčešće koriste u spoljnoj trgovini i to pre svega kod ugovora o kupoprodaji. Njima se daje jedinstveno tumačenje ovih termina i izbegava mogućnost različitog tumačanja ovih termina u različitim zemljama, koja dovodi do nesporazuma, sporova i parnica, što sve predstavlja gubitak vremena i novca.


Ubrzani razvoj savremene međunarodne trgovine nužno je doveo do potrebe da se ova verzija iz 1936. godine vremenom usavršava i precizira. Tako su izmene i dopune, koje se u međunarodnoj terminologiji još i nazivaju revizije Incoterms-a, vršene 1953, 1967, 1976, 1980, 1990. godine, a sada je na snazi revizija iz 2000. godine (na snazi od 1. 1. 2000. godine).

Upotreba Incoterms-a

Incoterms se bave odnosom između kupca i prodavca na osnovu kupoprodajnog ugovora. Pošto ne definišu sve modalitete spoljnotrgovinskog posla, već samo osnovne, upotrebljavaju se u kombinaciji sa drugim bitnim elementima kupoprodajnog ugovora, sa jedne strane, i u kombinaciji sa drugim ugovorima koji su neophodni za realizaciju određenog spoljnotrgovinskog posla, kao što su: ugovori o prevozu, osiguranju ili finansiranju, sa druge strane.

S obzirom da postoji više verzija (revizija) Incoterms-a, prilikom njihove upotrebe neophodno je jasno naglasiti iz koje godine se koristi verzija Incoterms-a (na primer: “Incoterms 2000”, a od 1.1.2011 je stupio na snagu "Incoterms 2010").

Od 01.01.2020. na snazi Incoterms®2020.

Klučne razlike Incoterms® 2020 - Incoterms® 2010

  • DAT (Delivered at Terminal) preimenovan je u Delivered at Place Unloaded (DPU)
  • FCA (Free Carrier) sada omogućava da se teretnice izdaju nakon utovara

 

   Ostale izmene uključuju:
  • CIF (Cost, Insurance and Freight) i CIP (Carriage and Insurance Paid To) imaju nove aranžmane osiguranja, ali nivo osiguranja je i dalje stvar dogovora između kupca i prodavca.
  • Preciznije je navedena raspodela troškova između kupca i prodavca - u jednom članu su navedeni svi troškovi za koje je odgovoran kupac odnosno prodavac.
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) i DDP (Delivered Duty Paid) sada uzimaju u obzir kupca i prodavca koji organizuju sopstveni prevoz, umesto da koriste treću stranu.
  • Bezbednosne obaveze sada su više istaknute.
  • Objašnjenja za korisnike (Explanatory Notes for Users) za svaki Incoterm® zamenila su uputstva za 2010. godinu (2010 edition’s Guidance Notes) i dizajnirana su tako da korisnicima budu lakša.
  • CIP sada kao obavezno pokriće osigurava ICC A ili ekvivalent tome. U okviru Incoterms® 2010 bio je to ICC C. Potrebno pokriće osiguranja prema CIF-u ostaje.

 

Osnovne razlike incoterms 2000 i 2010.

 • Umesto 13 ubuduće će biti 11 pravila, pariteti su sada podeljeni u dve kategorije: prvoj pripadaju klauzule za sve vrste transporta: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, a drugoj klauzule za prekomorski i rečni transport: FAS, FOB, CFR, CIF
 • U skladu sa najnovijom revizijom smatra se da je roba u slučaju klauzula FOB, CFR i CIF isporučena čim je spuštena na palubu broda, a ne onda kada je prebačena preko ograde broda, kao do sada.
 • "Incoterms" klauzule DAT i DAP stupaju na snagu umesto dosadašnjih DEQ, DAF, DES i DDU.
 • Kada je u pitanju DAT (dostavljeno do terminala) - prodavac isporučuje neocarinjenu robu kupcu za uvoz i istovarenu sa prevoznog sredstva koje je prispelo u ugovoreno mesto.
 • U slučaju DAP (dostavljeno do ugovorenog mesta) - prodavac isporučuje neocarinjenu robu kupcu za uvoz i neistovarenu sa prevoznog sredstva koje je prispelo u ugovoreno mesto opredeljenja.


U praksi se često događa da ugovorne strane, u želji da bolje preciziraju određene termine iz Incoterms-a, dodaju neke reči samom terminu. Incoterms ne daju nikakva uputstva o takvom dodavanju, pa je ovakvo dodavanje mogući izvor nesporazuma, što je suprotno osnovnoj funkciji Incoterms-a. Zbog toga svaki dodati termin uz Incoterms-e treba precizno razjasniti ugovorom. Ukoliko je potrebno dodatno preciziranje, a kada je god to moguće treba upotrebljavati izraze koji se pojavljuju u Konvenciji UN o ugovorima o međunarodnoj kupoprodaji robe (CSIG) iz 1980. godine.

Ugovorne strane, koje žele da izbegnu sve nesporazume koji mogu nastati iz međusobnih odnosa, mogu se obratiti Arbitraži MTK. Za to je potrebno i u ugovoru da jasno i nedvosmisleno priznaju Arbitražu MTK.

Struktura Incoterms-a

Radi lakše upotrebe i snalaženja, svi termini iz Incoterms-a razvrstani su u četiri kategorije, koje su svoj naziv dobile prema početnom slovu termina:

NAPOMENA: Na sajtu je prikazana verzija Incoterms®2010

Grupa Skracenica Znacenje skracenice Vrsta prevoza

E

Polazak

EXW Franko fabrika (...ugovoreno mesto) Bilo koja vrsta prevoza

F

Glavni prevoz neplaćen

FCA Franko prevoznik (...ugovoreno mesto) Bilo koja vrsta prevoza
FAS Franko uz bok broda (...ugovorena otpremna luka) Samo pomorski i recni prevoz
FOB Franko brod (...ugovorena otpremna luka) Samo pomorski i recni prevoz

C

Glavni prevoz plaćen

CFR Cena sa vozarinom (…ugovorna odredišna luka) Samo pomorski i recni prevoz
CIF Cena sa osiguranjem i vozarinom (…ugovorna odredišna luka) Samo pomorski i recni prevoz
CPT Vozarina placena do (…ugovorna odredišna luka) Bilo koja vrsta prevoza
CIP Vozarina i osiguranje placeni do (…ugovorna odredišna luka) Bilo koja vrsta prevoza
D Prispeće DAT dostavljeno do terminala Bilo koja vrsta prevoza
DAP dostavljeno do ugovorenog mesta Bilo koja vrsta prevoza
DDP Isporuceno ocarinjeno (...ugovoreno mesto opredeljenja) Bilo koja vrsta prevoza

 

Pored ovoga, u okviru ovih grupa, odgovarajuce obaveze ugovornih strana svrstane su pod 10 naslova, pri cemu svaki naslov na prodavčevoj strani predstavlja i položaj kupca u pogledu iste materije. To su:

 

A – obaveze prodavca B – obaveze kupca
A1 Obezbedivanje robe u skladu sa ugovorom B1 Placanje cene
A2 Dozvole, odobrenja i formalnosti B2 Dozvole, odobrenja i formalnosti
A3 Ugovori o prevozu i osiguranju B3 Ugovori o prevozu i osiguranju
A4 Isporuka B4 Preuzimanje isporuke
A5 Prenos rizika B5 Prenos rizika
A6 Podela troškova B6 Podela troškova
A7 Obaveštavanje kupca B7 Obaveštavanje prodavca
A8 Dokaz o isporuci, prevozni dokument ili odgovarajuca elektronska poruka B8 Dokaz o isporuci, prevozni dokument ili odgovarajuca elektronska poruka
A9 Provera – ambalaža – obeležavanje B9 Kontrola robe
A10 Ostale obaveze B10 Ostale obaveze

 

Termin Znacenje Objašnjenje
EXW EX WORKS
(... named place)
FRANKO FABRIKA (...ugovoreno mesto) Prodavac je isporucio robu kada ju je stavio na raspolaganje kupcu u svojim prostorijama ili na drugom ugovorenom mestu (na primer, pogonu, fabrici, skladištu itd.) neocarinjenu za izvoz i neutovarenu za njeno preuzimanje.

Ovaj termin predstavlja minimalnu obavezu prodavca, a troškove i rizike iznošenja robe iz prodavcevih prostorija snosi kupac.

Ako ugovorne strane žele da prodavac bude odgovoran za utovar robe pri odlasku i da snosi rizike i troškove utovara, ovo bi trebalo jasno konstatovati putem dodavanja izricite formulacije u tom smislu u kupoprodajni ugovor.

Ovaj termin ne bi trebalo upotrebljavati kada kupac ne može, neposredno ili posredno, obaviti izvozne formalnosti. U takvim okolnostima trebalo bi upotrebljavati termin FCA, ukoliko se prodavac saglasi da ce izvršiti utovar o svom trošku i na svoj rizik.
FCA FREE CARRIER (...named place) FRANKO PREVOZNIK (...ugovoreno mesto) Prodavac isporucuje robu, ocarinjenu za izvoz, prevozniku imenovanom od strane kupca, na ugovorenom mestu.

Ugovoreno mesto isporuke ima uticaja na obaveze utovarivanja i istovarivanja robe u tom mestu. Ako se roba isporucuje u prodavcevim prostorijama, za utovar je odgovoran prodavac. Ako se roba isporucuje na nekom drugom mestu, prodavac nije odgovoran za istovar.

Može se koristiti za sve vrste prevoza, ukljucujuci i multimodalni prevoz.

Ovde "prevoznik" znaci svako lice koje se, ugovorom o prevozu, obavezalo da obavi prevoz ili obezbedi obavljanje prevoza železnickim, drumskim, vazdušnim, pomorskim ili recnim prevozom ili u kombinaciji tih vrsta prevoza. Ako kupac imenuje lice koje nije prevoznik da primi robu, smatra se da je prodavac ispunio svoju obavezu isporuke robe kada ju je isporucio tom licu.
FAS FREE ALONGSIDE SHIP
(...named port of shipment)
FRANKO UZ BOK BRODA
(...ugovorena otpremna luka)
Prodavac je isporucio robu kada je roba postavljena uz bok broda (plovila) u ugovorenoj otpremnoj luci.

Ovo znaci da od tog trenutka kupac snosi sve troškove i rizike za gubitak ili oštecenje robe.

Prodavac carini robu za izvoz.
Napomena: u ranijim verzijama INCOTERMS-a kupac je organizovao izvozno carinjenje.

Ukoliko ugovorene strane žele da kupac ocarini robu za izvoz ovo bi trebalo jasno konstatovati u kuporodajnom ugovoru.

Može se upotrebljavati samo za pomorski ili recni saobracaj.
FOB FREE ON BOARD
(...named port of shipment)
FRANKO BROD (...ugovorena otpremna luka) Prodavac isporucio robu kada je ona prešla preko ograde broda u ugovorenoj otpremnoj luci.

Ovo znaci da od tada kupac mora da snosi sve troškove i rizike za gubitak ili oštecenje robe.

Prodavac carini robu za izvoz.

Ako ugovorne strane nisu predvidele da roba bude isporucena preko ograde broda trebalo bi upotrebiti termin FAC.

Može se upotrebljavati samo za pomorski i recni prevoz.
CFR COST AND FREIGHT (...named port of destination) CENA SA VOZARINOM (…ugovorna odredišna luka) Prodavac je isporucio robu kada je roba prešla ogradu broda u otpremnoj luci.

Prodavac mora da plati cenu sa vozarinom koja je potrebna da se roba dopremi do odredišne luke. Rizik od gubitka ili oštecenja robe, kao i svi dopunski troškovi koji su nastali usled dogadaja posle isporuke, prenose sa sa prodavca na kupca.

Prodavac carini robu za izvoz.

Može koristiti samo za pomorski i recni prevoz, a ako ugovorne strane nisu predvidele isporuku robe preko ograde broda trebalo bi upotrebiti termin CPT.
CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT (...named port of destination)
CENA SA OSIGURANJEM I VOZARINOM (…ugovorna odredišna luka)
Prodavac je isporucio robu kada je ona prešla brodsku ogradu u otpremnoj luci.

Prodavac mora da plati cenu sa vozarinom koja je potrebna za dopremu robe do ugovorene odredišne luke. Rizik od gubitka ili oštecenja robe, kao i svi dopunski troškovi koji su nastali posle isporuke, prenose se sa prodavca na kupca. Prodavac mora da obezbedi pomorsko osiguranje protiv rizika kupca od gubitka ili oštecenja robe za vreme prevoza. Prodavac ugovara osiguranje i placa premiju osiguranja.

Prodavac je dužan da obezbedi samo minimalnu pokrivenost osiguranjem, tako da ukoliko kupac želi vece pokrice mora to izricito da ugovori sa prodavcem ili da sam napravi dopunske aranžmane za osiguranje.

Prodavac carini robu za izvoz.

Može da se upotrebljava samo za pomorski i recni saobracaj, a ako ugovorne strane ne predvidaju isporuku robe preko brodske ograde, trebalo bi da upotrebe termin CIP.
CPT CARRIAGE PAID TO
(...named place of destination)
VOZARINA PLACENA DO
(…ugovorna odredišna luka)
Prodavac isporucuje robu prevozniku koga je on odredio, s tim da prodavac mora da plati vozarinu za dopremanje robe do ugovorenog mesta.

Kupac snosi sve rizike i ostale troškove nastale posle isporuke robe na ovaj nacin. Ako se za prevoz do ugovorenog mesta opredeljenja koristi više prevoznika rizik sa prodavca prelazi kada je roba isporucena prvom prevozniku.

Pod "prevoznikom" se podrazumeva bilo koje lice koje se ugovorom o prevozu obavezuje da obezbedi ili obavi prevoz železnicom, drumom, vazdušnim putem, morem, rekom ili u kombinaciji ovih navedenih vrsta prevoza.

Prodavac carini robu za izvoz.

Može se koristiti za sve vrste prevoza, ukljucujuci i multimodalni prevoz.
CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
(...named place of destination)
VOZARINA I OSIGURANJE PLACENI DO (…ugovorna odredišna luka) Prodavac isporucuje robu prevozniku koga je on odabrao, s tim da prodavac mora još da plati troškove prevoza za dopremu robe do ugovorenog mesta opredeljenja.

Prodavac mora da plati i troškove prevoza za dopremu robe do ugovorenog mesta opredeljenja. Prodavac ugovara osiguranje i placa premiju osiguranja za rizike kupca od gubitka ili oštecenja robe za sve vreme trajanja prevoza, s tim da je u obavezi da obezbedi samo minimalnu pokrivenost osiguranjem. U slucaju da kupac želi veci stepen pokrivenosti mora to izricito ugovoriti sa prodavcem ili da napravi dopunski aranžman za osiguranje.

Prodavac carini robu za izvoz.

Termin "prevoznik" oznacava svako lice koje je ugovorom o prevozu obavezano da obavi ili obezbedi prevoz železnicom, drumom, vazdušnim putem, morem, rekom ili u kombinaciji ovih vrsta prevoza. U slucaju da se do ugovorenog mesta opredeljenja koristi više prevoznika rizik prelazi na kupca kada je roba isporucena prvom prevozniku.

Može se koristi za sve vrste prevoza, ukljucujuci i multimodalni prevoz.
DAT - Delivery at terminal
(named terminal at port or place of destination)
(dostavljeno do terminala) Ukoliko kupac i prodavac ugovore paritet DAT (Delivery at terminal- isporučeno terminal), prodavac snosi trošak transporta do naznačenog terminala u luci ili mestu odredišta, mora iskrcati robu i isporučiti je stavljanjem na raspolaganje kupcu u imenovanom terminalu u dogovoreno vreme i period, te snosi trošak i rizik dok roba nije isporučena uključujući izvozne carinske formalnosti i tranzit kroz treću zemlju. Kupac mora preuzeti robu, te snositi rizik i trošak nakon što je roba isporučena uključujući uvozne formalnosti, carinu, porez i ostale troškove nakon uvoza. Kod upotrebe DAT pariteta terminal treba uzeti široko, kao bilo koje natkriveno ili nenatkriveno mjesto.
DAP - Delivered at Place
(named place of destination)
(dostavljeno do ugovorenog mesta) Prodavac stavlja robu na raspolaganje kupcu na dolaznom prevoznom sredstvu, pripremljeno za iskrcaj na imenovanom mestu odredišta, snosi trošak i rizik dok roba nije isporučena uključujući izvozne carinske formalnosti i tranzit kroz treću zemlju. Kupac mora preuzeti robu, te snositi rizik i trošak nakon što je roba isporučena uključujući iskrcaj, uvozne formalnosti, carinu, porez i ostale troškove nakon uvoza.
DDP DELIVERED DUTU PAID
(...named place of destination)
ISPORUCENO OCARINJENO (...ugovoreno mesto opredelenja) Prodavac isporucuje kupcu robu na ugovorenom mestu opredeljenja, ocarinjenu za uvoz i neistovarenu iz prispelog prevoznog sredstva.

Prodavac snosi sve troškove i rizike u vezi sa dopremanjem robe do ugovorenog mesta opredeljenja, ukljucujuci (kada je to moguce) i sve dažbine (carine, poreze i druge dažbine) za uvoz u odredišnu zemlju.

Ukoliko ugovorne strane žele da iz prodavcevih obaveza iskljuce neke od troškova koji se placaju na uvoz robe (kao što je porez na dodatu vrednost), to treba jasno naznaciti u kupoprodajnom ugovoru.

Ovaj termin ne bi trebalo koristiti ako prodavac nije u stanju da, direktno ili indirektno, pribavi uvoznu dozvolu. Dok termin EXW predstavlja minimalnu obavezu prodavca, termin DDP predstavlja maksimalnu obavezu prodavca. Ako ugovorne strane žele da kupac snosi sve rizike i troškove uvoza trebalo bi da koriste termin DDU.

Može da se koristi bez obzira na vrstu prevoza, s tim da ako se roba isporucuje u odredišnoj luci na plovilu ili na obali (keju), trebalo bi koristiti termin DES ili DEQ.

ICC preporučuje da se termini iz "Incoterms 2000" koriste zajedno sa geografskom lokacijom na koju se odnose. Na primer, termin Delivered at Frontier (DAF) – Isporučeno na granici, bi trebao uvek da bude dopunjen sa tačnim mestom (granicom) na koju se isporuka odnosi.

Detaljnija objašnjenja možete naći na stranicama sajta međunarodne trgovinske komore(The International Chamber of Commerce (ICC)http://www.iccwbo.org/incoterms/

Grafički prikaz Incoterms 2010.

Incoterm 2010 Loading at origin Export customs declaration Carriage to port of export Unloading of truck in port of export Loading on vessel in port of export Carriage (Sea/Air) to port of import Insurance Unloading in port of import Loading on truck in port of import Carriage to place of destination Import customs clearance Import taxes Unloading at destination
EXW Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer
FCA Seller Seller Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer
FAS Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer
FOB Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer
CPT Seller Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer/Seller Buyer/Seller Seller Buyer Buyer Buyer
CFR Seller Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer
CIF Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer
CIP Seller Seller Seller Seller Seller Seller Seller Buyer/Seller Buyer/Seller Seller Buyer Buyer Buyer
DAT Seller Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Seller Buyer Buyer Buyer Buyer Buyer
DAP Seller Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Seller Seller Seller Buyer Buyer Buyer
DDP Seller Seller Seller Seller Seller Seller Buyer Seller Seller Seller Seller Seller Buyer

 

Transport robe iz Kine vrši se:

Transport robe vozom je projekat koji je nedavno počeo. Voz kreće iz Kine a završava u gradovima Evrope, Londonu, Madridu a od nedavno i u Beogradu, zavisno od potreba. Za nas nije interesantan pošto nije definitivno zaživeo pogotovo ne malim kupcima i nećemo ga predstavljati. U jeku korona pandemije i problema sa brodskim prevozom došlo je do ekspanzije prevoza robe vozom iz Kine. 

Brodski prevoz robe (kontejneri)

Najjeftiniji i najisplativiji način slanja robe je zakup celog kontejnera. Na taj način cena po jedinici proizvoda je manja. Ukoliko niste u mogućnosti da zakupite ceo kotejner svoju robu možete slati u zbirnom kontejneru.

Putovanje kontejnera morima traje oko 35 dana luka u Kini - luka Rijeka, Kopar ili neka u okruženju. Na ovo vreme treba dodati dane potrebne da roba stigne u Kinesku luku iz koje se šalje i da iz luke u koju dođe roba stigne do vas.

Ako znate podatke broda kojim Vam stiže roba možete ga pratiti na linku:

ovde

Imajte na umu da se roba uglavnom šalje na udaljene destinacije i da je veoma bitno da je što bolje upakovana da ne bi došlo do loma prilikom transporta ili pretovara. Ovo je i važan podatak iz razloga pakovanja robe u brodske kontejnere veoma je bitno da roba može da stane u kontejner i da zauzme što manje mesta. Na slikama dole prikazani su standardni kontejneri sa svojim osobinama:

 

standardni kontejner dimenzije
izgled standardnog kontejnera

 

dimenzije opentop kontejnera
izgled opentop kontejnera

 

dimenzije flatrack kontejnera
izgled flatrack kontejnera

 

dimenzije flat rack sklopivi kontejner
izgled flat rack sklopivi kontejner

 

dimenzije reefer kontejnera kontejner hladnjača
izgled reefer kontejnera kontejner hladnjača

 

dimenzije velikog kontejnera 40
izgled velikog kontejnera 40

 

dimenzije platformi kontejnera
izgled platformi kontejnera

Avionski prevoz robe

Uobičajeno je da se avionom šalju paketi manjih dimenzija. Paket poslat avionom stiže za 8-10(može i brže) od dana slanja ako se isporučuje brzom poštom ili do 35dana (može i brže) ako ide klasičnom poštom.

Cena slanja paketa zavisi od njegove težine ili volumne vrednosti. Za izračunavanje cene uzime se veća od ove dve vrednosti.

Šta je volumetrijska težina

Ako imamo na primer paket u kojem se nalazi stiropor koji je izuzetno lagan a kabast proizvod, tada se njegova cena formira na osnovu njegovih dimenzija.

 1. izmere se sve dimenzije paketa u centimetrima (dužina, širina i visina)
 2. pomnožite dimenzije u centrimetrima i podelite iznos sa 5000 ( dužina x širina x visina / 5000), iznos koji ste dobili naziva se volumenska (avionska) masa

Uporedite volumensku masu sa stvarnom masom paketa. Za obračun cene transporta primenjuje se masa koja je veća (ili volumenska ili stvarna)

Cene slanja su izražene u juanima(RMB). Sve navedene cene su okvirne i važile su na dan objave podataka na sajtu (24.12.2015.)

DHL
DHL cenovnik (isporuka u roku od 2 ~ 8 radnih dana)
Odredište Prvih 500g Novih 500g
Austria 245.00 75.60
Bosnia and Herzegovina 363.80 93.00
Bulgaria 245.00 75.60
Croatia 363.80 93.00
Czech Republic 245.00 75.60
Germany 245.00 75.60
Greece 245.00 75.60
Hungary 245.00 75.60
Italy 245.00 75.60
Macedonia 363.80 93.00
Montenegro 363.80 93.00
Poland 245.00 75.60
Romania 245.00 75.60
Serbia 363.80 93.00
Slovakia 245.00 75.60
Slovenia 245.70 75.00
 

 

EMS
EMS cenovnik (isporuka u roku 5 ~ 15 radnih dana)
Odredište Prvih 500g Every additional 500g
Austria 226.00 61.50
Bosnia and Herzegovina 361.10 97.00
Bulgaria 361.50 97.20
Croatia 361.10 97.00
Czech Republic 272.50 81.00
Germany 226.00 61.50
Greece 226.00 61.50
Hungary 272.50 81.00
Italy 226.00 61.50
Macedonia 361.10 97.00
Montenegro 361.10 97.00
Poland 272.50 81.00
Romania 361.50 97.20
Serbia 361.10 97.00
Slovakia Only Air Mail
Slovenia Only Air Mail
 

 

China Post AIR MAIL
AIR POST (isporuka u roku od 10 ~ 25 radnih dana)
Odredište Paket lakši od 2kg Paket teži od 2kg
prvih100g narednih 100g prvih1000g narednih 1000g
Austria 18.00 15.00 154.00 60.50
Bosnia & Herzegovina 18.00 15.00 176.00 78.00
Bulgaria 18.00 15.00 144.50 58.50
Croatia 18.00 15.00 155.50 70.50
Czech Republic 18.00 15.00 157.50 71.50
Germany 18.00 15.00 191.00 69.50
Greece 18.00 15.00 133.50 60.00
Hungary 18.00 15.00 145.50 57.00
Italy 18.00 15.00 159.50 71.50
Macedonia 18.00 15.00 168.00 76.00
Montenegro 18.00 15.00 178.00 58.00
Poland 18.00 15.00 139.50 56.50
Romania 18.00 15.00 150.50 58.00
Serbia 18.00 15.00 178.00 58.00
Slovakia 18.00 15.00 157.50 72.50
Slovenia 18.00 15.00 157.50 72.50

Zabranjeni proizvodi

Proizvodi koji su navedeni kao zabranjena roba za transport su uzeti od DHL-a, EMS-a i AirMail-a. Kako ne bi kršili ove propise molimo Vas da ne kreirate porudžbine koje u sebi sadrže robu zabranjenu za slanje. Ukoliko dobijemo zahtev za slanje robe koja je zabranjena Vaš paket neće biti uzet u razmatranje!

 • Antikviteti i umetnička dela čija vrednost premašuje £5,000

 • Novac, gotovina ili bilo koji oblik za naplatu i plaćanje (kreditne kartice, čekovi. itd)

 • Original ili imitacija vatrenog oružja i njihovih delova ( uključujući kundak, pokretne mehanizme, vijke koji koji su proizvedeni u svrhu izrade vatrenog oružja), municija, eksploziv

 • Opasne robe uključujući ali ne ograničavajući se samo na parfeme, aftershave i zapaljive materije i biološke supstance UN klasifikovane opasne materije i materije koje su zabranjene regulativama International Air Transport Association regulations (“IATA”), the Agreement on Dangerous Goods by Road ("ADR") ili International Maritime Dangerous Goods ("IMDG").

 • Mali električni uređaji, uključujući i mobilne telefone sa litijumskim baterijama. Svaki paket ne može da sadrži više od dve baterije koje moraju biti u okviru elektronskog uređaja.

 • Krzno i slonovača

 • Ljudski ostaci i pepeo

 • Nelegalna roba, piratska roba, falsifikovana roba, narkotici, nezakonite droge

 • Nakit, drago kamenje i plemeniti metali, bižuterija čija vrednost prelazi £5,000 po tovarnom listu

 • Laptop kompjuteri – ne više od jednog laptop kompjutera po paketu. Svaki paket ne sme da sadrži više od jedne litijumske baterije koja mora biti unutar laptopa! Pošiljka ne sme da premaši vrednost veću od £5,000 po tovarnom listu.

 • Životine, žive i mrtve

 • Neobezbeđene litijumske baterije

 • Klinički i/ili biološki uzorci (uključujući ali ne i ograničavajući se na telesne tečnosti i uzorke tkiva)

 • Kvarljiva roba koja zahteva kontrolisanu temperaturu (uključujući ali ne i ograničavajući se na cveće i hranu)

 • Pornografiju u bilo kom obliku (štampa, film ili digitalni format)

 • Cigarete, listove duvana, duvan u bilo kom obliku

 • Kovani novac i novčanice bilo koje vrste

 • Članci i tekstovi zakonom ili pravilnicima zabranjeni za distribuciju ili slanje.

 • Novine, časopisi, knjige koje su štetne po interes Narodne Republike Kine.

 • Članci štetni po opšte zdravlje.

 • Eksplozivne, lako zapaljive, erodirajuće radioaktivne i otrovne materije.

 • Alkohol (izuzetak alkoholna pića)

Praćenje paketa

 

dhl slanje iz kine DHL China DHL tracking

ems slanje paketa iz Kine EMS (Express Mail Service by China Post) EMS tracking

airmail slanje paketa iz Kine AIR MAIL (China Post) Air Mail tracking

pošta BiH https://bhpwebout.posta.ba/trackwebapp/

pošta crne gore https://e-racuni.postacg.me/PracenjePosiljaka/

pošta hrvatske http://ips.posta.hr/

pošta makedonije https://www.posta.com.mk/

pošta slovenije http://www.posta.si/

pošta srbije http://www.posta.rs/posiljke.asp

 

 

TAGOVI