Uvoz iz Kine

[email protected]

pon-pet 09h-17h(Kinesko vreme)
Tel/WeChat +86-15208965341

pon-pet 09h-17h(Srednjeevropsko vreme)
Tel/Viber +381-642280245

Na autoputu angažovaće se 354 domaća radnika

Na autoputu angažovaće se 354 domaća radnika


Na iz­grad­nji pr­ve di­o­ni­ce auto­pu­ta Bar–Bo­lja­ri to­kom sep­tem­bra i ok­to­bra bi­će an­ga­žo­va­no 354 rad­ni­ka iz Cr­ne Go­re, sa­op­šte­no je iz Za­vo­da za za­po­&scar

Na iz­grad­nji pr­ve di­o­ni­ce auto­pu­ta Bar–Bo­lja­ri to­kom sep­tem­bra i ok­to­bra bi­će an­ga­žo­va­no 354 rad­ni­ka iz Cr­ne Go­re, sa­op­šte­no je iz Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje.
Di­rek­tor za­vo­da Vu­ki­ca Je­lić sa­op­šti­la je da će ta in­sti­tu­ci­ja, uz po­dr­šku re­sor­nog mi­ni­star­stva, or­ga­ni­zo­va­ti neo­p­hod­ne obu­ke kod li­cen­ci­ra­nih iz­vo­đa­ča obra­zo­va­nja od­ra­slih. – Za te na­mje­ne bi­će po­treb­no, po sa­da­šnjim pro­cje­na­ma, oko 50 hi­lja­da eura, či­me će se po­kri­ti tro­ško­vi obu­ke, pre­vo­za, to­plog obro­ka, a ne­gdje i smje­šta­ja – ka­za­la je Je­lić.
Šef Kan­ce­la­ri­je bi­roa ra­da u Ko­la­ši­nu Ran­ko Šće­pa­no­vić ka­zao je da po­slo­da­vac po­tra­žu­je naj­vi­še ar­mi­ra­ča, te­sa­ra i be­to­nje­ra­ca, ukup­no 168 oso­ba. Na ko­la­šin­skoj evi­den­ci­ji su 34 oso­be ko­je su se sko­ro ob­u­či­le za ta za­ni­ma­nja, a svi oni su kon­ku­ri­sa­li.
– U av­gu­stu će­mo u Azmon­tu ob­u­či­ti još 120 za­in­te­re­so­va­nih Ko­la­ši­na­ca sa na­še evi­den­ci­je. Op­šti­na je obez­bi­je­di­la auto­bu­se za nji­hov pre­voz do Bi­je­log Po­lja – na­veo je Šće­pa­no­vić is­ti­ču­ći da se tra­ži i 30 mi­ne­ra, a da se u evi­den­ci­ji Za­vo­da sa tim za­ni­ma­njem na­la­zi iz­me­đu 10 i 15 kan­di­da­ta, ko­ji ima­ju is­ku­stvo, ali ne­ma­ju li­cen­cu.
Ki­ne­ska kom­pa­ni­ja, iz­vo­đač ra­do­va na auto­pu­tu CRBC do­zvo­li­la je obu­ku vo­za­ča na svo­jim ma­ši­na­ma, a u Ko­la­ši­nu će bi­ti or­ga­ni­zo­va­na i obu­ka za va­ri­o­ce a do sa­da je na pri­prem­nim po­slo­vi­ma an­ga­žo­va­no vi­še od 60 oso­ba sa ko­la­šin­ske evi­den­ci­je ne­za­po­sle­nih.

Izvor: dan.co.me